O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminyw Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reńska Wieś (www.renskawies.pl/bip/ w zakładce „gospodarka mieniem komunalnym”) umieszczono wykaz nr 5 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży.