Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadzone zostały w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118)

Konsultacje zostały przeprowadzone w pisemnej formie w terminie od 22 października do 4 listopada 2015r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu Współpracy oraz formularzem konsultacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Reńska Wieś.

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Reńska Wieś.

Niniejsza informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Reńska Wieś.

Protokół z konsultacji Wieloletniego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Reńska Wieś.

  1. Przedmiotem konsultacji był projekt „Wieloletniego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  2. Termin konsultacji wyznaczono od 22 października 2015 do 04 listopada 2015r.
  3. Przebieg konsultacji:

Program został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi poprzez podanie do publicznej wiadomości w formie publikacji:

      -na stronie internetowej Gminy Reńska Wieś

      -w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Reńska Wieś

      -na tablicy Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi

informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem programu przeznaczonego do konsultacji oraz formalnemu zgłoszeniu uwag i propozycji zmian.

  1. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie żadna z organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu gminy Reńska Wieś nie zgłosiła propozycji do projektu wieloletniego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018.

Na tym protokół zakończono.

Sporządził: Jan Domek– Zastępca Wójta Gminy Reńska Wieś

Reńska Wieś dn. 09.11.2015r.