Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz plik *pdf

Klauzula RODO - pobierz plik