Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2023 r . - zawiadomienie że postępowanie wszczęte na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez pełnomocnika — Pana Michała Kubeckiego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Januszkowice,
  2. szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb,

w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie opolskim, nie zostało załatwione w terminie określonym w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2023 r., znak: GM-DOK-3.7700.246.2021.KCP ze względu na szczególnie skomplikowany charakter tej sprawy.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf