O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś

 

- plik do pobrania (doc*)

 

- projekt studium do pobrania (pdf*)