WÓJT GMINY REŃSKA WIEŚ

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu zadań publicznych w roku 2011.

 

 I. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku  wiejskim   zawłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. W budżecie gminy Reńska Wieś na realizację wskazanego zadania planuje się przeznaczyć  w 2011 roku kwotę 130.000zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w czasie przeznaczonym na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 2. Wysokość dotacji w 2010 roku wynosiła130.000 zł.

 III. Termin i warunki realizacji zadania:

        1.Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie     

       Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U.                

       Nr 26, poz.873, z późniejszymi zmianami).

       2. Zadanie winno być wykonane w terminie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011r.

       3. Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Reńska Wieś

 IV. Warunki przyznawania dotacji:

       1. Wójt Gminy Reńska Wieś może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się , że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczna i finansową.

 V. Podmiot składający ofertę:

     1. Posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania

    2. Posiada doświadczenie w realizacji określonego zadania

    3. Posiada wkład własny finansowy

 VI. Termin składania ofert:

        Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1,

       w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

             Do ofert należy dołączyć:

         1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji,

             zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

         2. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu (bilans, rachunek wyników     

             za rok 2009).

         3. Aktualny statut .

 VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert

2. Oferty realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2010 roku „w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania” (Dz. U. Nr 26U. poz. 2207), oferta musi być podpisana i opieczętowana przez osoby upoważnione przez oferenta

3. Komisja powołana przez Wójta Gminy dokona analizy złożonych ofert i przedstawi Wójtowi Gminy do zatwierdzenia swoja propozycję

4. Akceptacja oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji.

 VIII. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Wartość merytoryczna oferty.

2. Koszt realizacji zadania.

3. Ocena realizacji wcześniejszych projektów.

4. Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego.

5. Zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę.

6. Dotychczasowa współpraca z samorządem.

7. Rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania dotychczasowych zadań finansowanych z budżetu gminy.

8. Posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji, jeżeli są wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami i zasobami dotyczącymi rodzaju działalności  lub proponowanego zadania publicznego.

9. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, sporządzone na niewłaściwym wzorze oferty, a także oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

 IX. Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Wójtem Gminy a wyłonionym w konkursie podmiotem.

2. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

3. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Reńska Wieś jest zobowiązany do:

   - poddania się okresowej kontroli i ocenie realizacji zadania

   - wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy

   - dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o których mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną

    - w rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawiane przed datą zawarcia umowy

    - wysokość kwoty środków może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu Gminy na 2011 rok.