WÓJT GMINY REŃSKA WIEŚ

ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Reńskiej Wsi

na realizację zadania z zakresu ochrony , promocji zdrowia i działań

na rzecz osób niepełnosprawnych

 

RODZAJ ZADANIA

1. Zadanie obejmuje:

- pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych, starszych,

- poradnictwo w sprawach medycznych, higieny i odżywiania,

- wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,

- opieka paliatywna,

- usługi zabiegowe,

- działalność edukacyjna, profilaktyczna

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Termin realizacji zadania od zawarcia umowy o dotację do 31.12.2011r.

2. W roku 2011 na realizację zadania przeznacza się środki w wysokości 25.000,00zł.

3.Dotacja na realizację tego samego zadania w 2010 roku wyniosła 24.000,00 zł

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.

5. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 WYMOGI OFERTY

Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz.U Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy  dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Ocena możliwości realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiotowej.

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3. Uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB WYBORU

1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć w zamkniętej kopercie z  napisem Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego „ZADANIE Z ZAKRESU OCHRONY,PROMOCJI ZDROWIA I DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie  30 dni od dnia ostatniego ogłoszenia o którym mowa pkt 2  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pok. Nr 26-27 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 

2.Konkurs ofert ogłasza się:

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reńska Wieś

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reńska Wieś

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Reńska Wieś

3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrywania wniosków na dotacje z budżetu gminy Reńska Wieś na 2011r. Wójt Gminy Reńska Wieś powoła komisję konkursową.

5. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie 7 dni od wpływu terminu określonego do składania ofert.

                                                    Wójt Gminy Reńska Wieś
                                                       Marian Wojciechowski