OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

ogłoszenie - pobierz plik (*pdf)

załącznik  - pobierz plik (*pdf)

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, wywieszono wykaz nr 2 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży w 2014 r. w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz wykaz nr 1 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do dzierżawy  w 2014 r. w formie bezprzetargowej.