D O P Ł A T Y   B E Z P O Ś R E D N I E

TERENOWY ODDZIAŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU od dnia 09.04.2013 do 14.05.2013r. we WTORKI I PIĄTKI w godzinach od 9.00 do 14.00 będzie świadczył odpłatnie usługę – wypełniania rolnikom wniosków o dopłaty obszarowe ( bezpośrednie) w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi pokój nr 4.

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, wywieszono wykaz 1/2013 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz wykaz 2/2013 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku w formie bezprzetargowej.