Informuję, że 21.03.2016r. o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Analiza dokumentacji przetargowej z 2015r. wybranych zadań inwestycyjnych.
3. Sprawy bieżące.
4. Zakończenie posiedzenia.

WÓJT GMINY REŃSKA WIEŚ

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu zadań publicznych

w roku 2016.

 I. Rodzaj zadania: Wspieranie działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. W budżecie gminy Reńska Wieś na realizację wskazanego zadania planuje się przeznaczyć  w 2016 roku kwotę 6.000 zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w czasie przeznaczonym na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 2. Wysokość dotacji w 2015 roku – nie było ogłoszonego konkursu.

 III. Termin i warunki realizacji zadania:

        1.Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie  Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (tj Dz.U. z 2014r. poz 1118, 1138, 1146, z późniejszymi zmianami).

       2. Zadanie winno być wykonane w terminie od 01 kwietnia 2016r. do 30 listopada 2016r.

       3. Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Reńska Wieś

 IV. Warunki przyznawania dotacji:

      Wójt Gminy Reńska Wieś może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się , że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczna i finansową.

 V. Podmiot składający ofertę:

     1. Posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania

    2. Posiada doświadczenie w realizacji określonego zadania

    3. Posiada wkład własny finansowy

 VI. Termin składania ofert:

        Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1,

       w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wspieranie działalności na rzecz, mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”.

             Do ofert należy dołączyć:

         1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym ( z ostatnich 3 miesięcy )

 VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert.

2. Oferty realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku „w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania” (Dz. U. Nr 264. poz. 2207), oferta musi być podpisana i opieczętowana przez osoby upoważnione przez oferenta.

3. Komisja powołana przez Wójta Gminy dokona analizy złożonych ofert i przedstawi Wójtowi Gminy do zatwierdzenia swoją propozycję.

4. Akceptacja oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji.

 VIII. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Wartość merytoryczna oferty.

2. Koszt realizacji zadania.

3. Ocena realizacji wcześniejszych projektów.

4. Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego.

5. Zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę.

6. Dotychczasowa współpraca z samorządem.

7. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, sporządzone na niewłaściwym wzorze oferty, a także oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Wójtem Gminy a wyłonionym w konkursie podmiotem.

2. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

3. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Reńska Wieś jest zobowiązany do:

   - poddania się okresowej kontroli i ocenie realizacji zadania

   - wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy

   - dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o których mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną.

Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 9 marca 2016 r.- pobierz plik (*pdf)

Załącznik- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert- pobierz plik (*pdf)