O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminyw Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reńska Wieś (www.renskawies.pl/bip/ w zakładce „gospodarka mieniem komunalnym”) umieszczono wykaz nr 5 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży.

Szanowni mieszkańcy Gminy Reńska Wieś

Informujemy, że od dnia 13 listopada odpady komunalne odbierane będą przez firmę ENERIS Surowce S.A. Pojemniki stojące na nieruchomościach, a będące własnością firmy Remondis Gliwice będą zabierane od 6 listopada 2015 roku.

W dniu dzisiejszym (tj. 23.10.2015r) pomyłkowo firma Remondis Gliwice rozpoczęła akcję zbierania pojemników. Akcja została wstrzymana a wszyscy mieszkańcy, którym zabrano pojemniki zostaną zaopatrzeni w worki do gromadzenia w nich odpadów do czasu podstawienia pojemników przez nową firmę.

Firma ENERIS Surowce S.A. rozpocznie rozstawianie pojemników w sektorze Reńska Wieś od dnia 29 października 2015 roku. O szczegółowym harmonogramie rozstawiania pojemników Związek poinformuje Państwa w odrębnym komunikacie.

Za powstałe utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

Związek Międzygminny "Czysty Region"