W związku z utrzymującą się suszą na terenie gminy i wystąpieniem szkód w uprawach rolnych rolnicy, poszkodowani w uprawach mogą składać wnioski do Wójta Gminy celem przystąpienia do szacowania szkód, według podanego wzoru.

Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym oszacowanie strat przez komisję przed zbiorem lub likwidacją uprawy.

Wniosek o oszacowanie szkód- pobierz plik (*pdf)

Wniosek o oszacowanie szkód- pobierz plik (*doc)

Sołectwa Gminy Reńska Wieś otrzymały informację o wielkości funduszu sołeckiego na 2016 rok. Wielkość tego funduszu ustala się według wzoru określonego w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim:

 

F= (2 + Lm:100 ) x Kb, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb,

gdzie:

Lm- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 30.06.2015 r. (zamieszkałych stale i czasowo)

Kb- Kwota bazowa wynosi 2.524,79 zł (jest to iloraz liczby mieszkańców na 31.12.2014 wg GUS i dochodów bieżących gminy za 2014 rok)

Środki funduszu sołectwo przeznacza na realizację przedsięwzięć zgłoszonychwe wniosku do Wójta Gminy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Sołectwo Wysokość funduszu sołeckiego
Bytków 7 220,91  
Dębowa 9 821,44  
Długomiłowice 25 247,90  
Gierałtowice 14 138,84  
Kamionka 9 897,19  
Komorno 15 174,00  
Łężce 20 753,79  
Mechnica 25 146,93  
Naczysławki 8 862,02  
Poborszów 18 052,27  
Pociękarb 8 634,79  
Pokrzywnica 25 247,90  
Radziejów 8 407,56  
Reńska Wieś 25 247,90  
Większyce 25 247,90  
razem

247 101,34  

Wniosek sołectwa, uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa należy złożyć Wójtowi Gminy Reńska Wieś w terminie do dnia 30 września 2015 roku. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach określonych środków wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

W najbliższym czasie odbędą się zebrania wiejskiej w celu przyjęcia zadań do realizacji z przyszłorocznego budżetu funduszu sołeckiego. Zachęcamy mieszkańców Gminy do składania propozycji zadań sołtysom i uczestnictwa w zebraniach.