Wójt Gminy Reńska Wieś zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznej na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Większyce w sprawie nadania statutu sołectwu w dniu 8 lutego 2014 r. o godzinie 18.30 w sali TSKN.

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów w projekcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Większyce położonemu na terenie Gminy Reńska Wieś.

Konsultacje przeprowadzane będą w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektu uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu.

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Większyce- pobierz plik (*pdf)

Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi gminnej - ul. Pogodnej w Większycach" - pobierz plik *pdf