OGŁOSZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś

– obszar położony w sołectwie Radziejów

- pobierz plik *doc

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś,

położonego w sołectwie Długomiłowice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

- pobierz plik *doc