O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reńska Wieś (www.renskawies.pl/bip/ w zakładce „gospodarka mieniem komunalnym”) umieszczono wykaz nr 4 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży w 2015 r. oraz wykaz nr 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonej do wydzierżawienia w 2015 r.

indeks 2

 

Zapraszamy do dyskusji publicznej nad projektem dokumentu: „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” (ZPGN)

Szanowni Państwo, w dniu 15 lipca 2015 r., w godz. 16.00-17.00 w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi przy ul. Pawłowickiej 1, w sali nr 20 będzie możliwość zapoznania się i podyskutowania o projekcie dokumentu ZPGN opracowanego dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Więcej szczegółów (w tym również projekt ww. dokumentu) dostępnych jest na stronie internetowej subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (http://www.subregionkk.pl) oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Reńska Wieś- kliknij

 

indeks 1

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013