Uchwała nr X/51/15

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Reńska Wieś stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz §5 ust. 1 uchwały nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 20 poz. 337 z dnia 27 marca 2009 r. z późn. zm.), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 30/2 o pow. 0,4360 ha, karta mapy 1, obręb Reńska Wieś. Nieruchomość stanowi własność Gminy Reńska Wieś, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr OP1K/00032086/0 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr X/50/15

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Pokrzywnica stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz §5 ust. 1 uchwały nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 20 poz. 337 z dnia 27 marca 2009 r. z późn. zm.), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1304 o pow. 0,2402 ha, karta mapy 3, obręb Pokrzywnica. Nieruchomość stanowi własność Gminy Reńska Wieś, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr OP1K/00036297/0 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr X/49/15

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

 

 w sprawie dalszego wydzierżawienia działek stanowiących własność Gminy Reńska Wieś

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594, z późn. zm..), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz §9 uchwały nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 20 poz. 337 z dnia 27 marca 2009 r. z późn. zm.), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na dalsze wydzierżawienie, na okres przekraczający 3 lata, działek:

 

- część nr 345/3, 345/4 i 345/6 o łącznej powierzchni 6,3000 ha w obrębie Pociękarb.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X/48/15 z dn. 26.08.2015r.