UCHWAŁA NR X/45/15

RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego” realizowanego w ramach projektu pn. "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w "Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych" ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Reńska Wieś, Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Zintegrowany plan gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr X/45/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 sierpnia 2015 r- „Zintegrowany plan gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”- kliknij aby pobrać

Uchwała Nr IX/42/15

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 25 czerwca 2015 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Reńska Wieś za 2014 rok

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 r, poz.885 z póź. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Wójtowi Gminy Reńska Wieś Marianowi Wojciechowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.