Uchwała Nr IX/41/15

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 r, poz.885 z póź. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz z ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.