Uchwała nr VII/33/15

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie przystąpienia Gminy Reńska Wieś do Fundacji Euro-Country

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.19 i art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Reńska Wieś przystępuje w roli Partnera do Lokalnej Grupy Działania Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z siedzibą w Zakrzowie, na okres od 2015 do 2020 r.

2. Gmina Reńska Wieś deklaruje aktywny współudział w realizacji zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich terenu Euro-Country, w zakresie współdziałania w programie LEADER realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i zobowiązuje się do realizacji zadań wynikających z postanowień organów Fundacji.

3. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania oparte będzie m.in. na ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

§ 2

2. Gminę Reńska Wieś reprezentuje Wójt Gminy Reńska Wieś- Marian Wojciechowski.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.