Uchwała Nr IV/17/15

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 21 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 10 grudnia 2014 rokuw sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Reńska Wieś

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014r., poz. 379, 1072.), § 16 ust. 1, pkt 2, 3, ust. 2, 3 § 71 Uchwały Nr III/19/02 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie Statutu Gminy Reńska Wieś (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 550), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/5/14 Rady Gminy Reńska Wieśz dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Reńska Wieś, ust 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Powołuje się Komisję Społeczno- Oświatową w następującym składzie:

 1. Bolesław Ardeli;
 2. Ewelina Barteczko;
 3. Urszula Friedla;
 4. Jan Greinert;
 5. Patrycja Kubica;
 6. Violetta Nabrdalik;
 7. Krzysztof Olszowka;
 8. Krystian Pogodzik;
 9. Jan Tomanek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr IV/14/15

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

           Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 88 ust. 1, § 100 ust. 1 Uchwały Nr III/19/02 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Reńska Wieś (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 550 z póź. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok, który zawiera główne tematy i terminy posiedzeń, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.                 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr IV/14/15

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 21 stycznia 2015 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK

 1. Przedstawienie planu pracy komisji rewizyjnej, wybór zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej, omówienie przebiegu pracy komisji.
 2. Kontrola wykorzystania funduszu sołeckiego za 2014 rok.
 3. Analiza postępowań sądowych zakończonych prawomocnym wyrokiem sądu w roku 2014, w których stroną jest Urząd Gminy Reńska Wieś i jednostki podległe oraz informacja o zakończonych sprawach sądowych w latach 2010-2013.
 4. Analiza lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy Reńska Wieś oraz analiza wydatków z rezerwy kryzysowej w latach 2012-2014.
 5. Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu Gminy przez kluby i zespoły sportowe w 2014 roku.
 6. Analiza sprawozdań finansowych za 2014 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś.
 8. Wydanie opinii:

-          w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 roku Gminy Reńska Wieś,

-          w sprawie wykorzystania budżetu Gminy Reńska Wieś za rok 2014.

9. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Reńska Wieś.

10. Analiza wydatków gminnych jednostek OSP.

11. Pozyskanie informacji z wykonania budżetu Gminy oraz stopnia realizacji wykonanych inwestycji za I półrocze 2015r.

12. Analiza kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

13. Analiza wydatków przeznaczonych w bieżącym roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w Gminie.