Uchwała Nr III/11/14

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok dla Gminy Reńska Wieś

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.) o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j Dz. U. z 2012r. poz. 124.) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok dla Gminy Reńska Wieś” będący częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok dla Gminy Reńska Wieś- pobierz plik (*pdf)

Uchwała nr III/10/14

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Reńska Wieś na 2015 rok

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.) oraz art. 4’ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.1356, z 2013r. poz.1563, z 2014 r. poz. 822, 1188.) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2015 będący częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, o której mowa w przepisach ustawy o pomocy społecznej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr III/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2015- pobierz plik (*pdf)

UCHWAŁA nr II/7/14

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Reńska Wieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.[1]) art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1202.) oraz §1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1050 z późn. zm.[2]) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla Wójta Gminy Reńska Wieś następujące miesięczne wynagrodzenie, na które składać się będzie :

  1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie5.200 zł.
  2. Dodatek funkcyjny w kwocie1.500 zł.
  3. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.040 zł.
  4. Dodatek specjalny w wysokości 40% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2.680 zł.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Reńska Wieś.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


[1]zmiany do tekstu jednolitego ustawy o samorządzie gminnym zostały ogłoszone: Dz. U. z 2013r. poz.645 i 1318, z 2014r. poz. 379, 1072.

[2]zmiany do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zostały ogłoszone: Dz. U. z 2013 r. poz. 1218; z 2014r. poz. 958.

Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014-pobierz plik (*pdf)