Uchwała Nr XI/61/15

Rady Gminy Reńska Wieś

 z dnia 30 września 2015r.

 

w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie Koźlu na kadencję 2016-2019

 

Na podstawie art. 160 § 1, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z póź. zm.), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

 

§ 1. Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego Rada Gminy Reńska Wieś na ławników Sądu Rejonowego w Kędzierzynie- Koźlu na kadencję 2016- 2019, wybrała:

 

  1. Drozdowskiego Adama,
  2. Franicę Barbara,
  3. Marzec Danutę.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.