Uchwała Nr V/19/15

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 25 lutego 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.), oraz § 32 ust. 1 uchwały Nr III/19/02 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Reńska Wieś (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 550 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 2015 rok, zawierający główne tematy posiedzeń stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Sugerowanymi terminami Sesji Rady Gminy Reńska Wieś są czwarte środy miesięcy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr V/19/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 lutego 2015r.

Plan pracy rady Gminy Reńska Wieś na 2015 rok

I

 1. Plany pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na 2015 rok.
 2. Zatwierdzenie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

II

 1. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Reńska Wieś.

III

 1. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku.
 2. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic socjoterapeutycznych za 2014 rok i plan pracy na 2015 rok.
 3. Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek szkolnych.

IV

 1. Zakres planowanych inwestycji w 2015 r. oraz podział nadwyżki budżetowej za 2014r.
 2. Informacja o planach na pozyskanie dofinansowania zadań ze środków Unii Europejskiej w latach 2014- 2020 w ramach Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego.

V

 1. Analiza realizacji budżetu Gminy za 2014 rok.
 2. Absolutorium dla Wójta Gminy Reńska Wieś.
 3. Funkcjonowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Reńska Wieś.

VI

 1. Informacja o gospodarce odpadami, funkcjonowanie wodociągów i gospodarka ściekami.
 2. Stan przygotowania do Święta Herbowego.

VII

 1. Przygotowanie jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016.
 2. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.
 3. Stan przygotowania do Gminnych Dożynek.

VIII

 1. Informacja o stanie oświaty w świetle egzaminów w kl. VI, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 2. Informacja dotycząca stanu placówek oświatowych i przedszkolnych.

IX

 1. Realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 2. Sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi.

X

 1. Analiza założeń do projektu budżetu na 2016 rok.
 2. Ustalenie stawek podatków lokalnych.
 3. Planowane inwestycje na 2016 rok.

Uchwała Nr IV/17/15

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 21 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 10 grudnia 2014 rokuw sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Reńska Wieś

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014r., poz. 379, 1072.), § 16 ust. 1, pkt 2, 3, ust. 2, 3 § 71 Uchwały Nr III/19/02 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie Statutu Gminy Reńska Wieś (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 550), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/5/14 Rady Gminy Reńska Wieśz dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Reńska Wieś, ust 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Powołuje się Komisję Społeczno- Oświatową w następującym składzie:

 1. Bolesław Ardeli;
 2. Ewelina Barteczko;
 3. Urszula Friedla;
 4. Jan Greinert;
 5. Patrycja Kubica;
 6. Violetta Nabrdalik;
 7. Krzysztof Olszowka;
 8. Krystian Pogodzik;
 9. Jan Tomanek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.