Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności i pożytku publicznego oraz o wolontariacie za rok 2019 (pobierz)

UCHWAŁA NR XIII/93/19
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020 (pobierz) 

Uchwała NR XIII/76/15

RADA GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2018

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515.) i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Uchwala się Wieloletni program współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reńska Wieś, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XIII/76/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dn. 18 listopada 2015 r.- Wieloletni program współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018- pobierz plik (*pdf)

 

Uchwała nr IV/33/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (pobierz)

 

W roku 2013 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Wójt Gminy Reńska Wieś ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży na 2013 r.” Informację o otwartym konkursie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.renskawies.pl oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń urzędu. W celu zaopiniowania ofert Wójt Gminy powołał Komisję Konkursową. Komisja dokonała analizy formalnej i merytorycznej złożonych ofert. Protokół wraz z propozycjami wysokości środków finansowych dla organizacji został przekazany Wójtowi Gminy do akceptacji.

Gmina Reńska Wieś prowadzi pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, m.in.:

 1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
 2. Wspieranie organizacji pozarządowych w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych- udzielaniu wsparcia przy wypełnianiu wniosków oraz ich rozliczaniu,
 3. Pomoc w publikowaniu informacji w prasie lokalnej, radiu i Internecie,
 4. Informowanie o szkoleniach,
 5. Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i lokali będących własnością gminy na działalność statutową, organizowanie imprez, spotkań, itp.,
 6. Współpraca przy organizacji festynów, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych.

Na bazie dotychczasowego doświadczenia można stwierdzić, że aktywnie działające organizacje pozarządowe potrafią skutecznie odpowiadać na wiele potrzeb społeczności lokalnej. Władze gminy Reńska Wieś deklarują chęć dalszego rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez inicjowanie i realizację nowych inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

LP

Wskaźnik

Osiągnięty poziom

Uwagi

 1.  

Liczba organizacji i podmiotów współpracujących z gminą

19

Stowarzyszenia-5

OSP- 7

Stowarzyszenia sportowe- 7

 1.  

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

1

Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 1.  

Liczba złożonych ofert

7

W ramach otwartych konkursów ofert- 7

 1.  

Liczba podpisanych umów na realizację zadań publicznych

7

Umowy realizowane w ciągu roku 2014

 1.  

Wysokość przyznanych dotacji

42.000,00

34.000,00

15.500,00

5.500,00

10.500,00

24.000,00

18.500,00

Razem:150.000,00

LKS Śląsk Reńska Wieś

LKS PoRaWie Większyce

LZS Inter Mechnica

LZS Gierałtowice

LZS Pokrzywnica

LZS NAPRZÓD Długomiłowice

LZS DFK Łężce

 1.  

Wysokość rozliczonych dotacji

41.000,00

34.000,00

15.500,00

5.500,00

10.499,20

23.253,74

18.000,00

Razem:147.752,94

LKS Śląsk Reńska Wieś

LKS PoRaWie Większyce

LZS Inter Mechnica

LZS Gierałtowice

LZS Pokrzywnica

LZS NAPRZÓD Długomiłowice

LZS DFK Łężce