Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Reńska Wieś - pobierz plik *pdf

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pózn. zm.) Urząd Gminy w Reńskiej Wsi prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z wykorzystaniem witryny www.ekoportal.gov.pl

Bezpośredni link do publicznego wykazu danych na ekoportalu którego kliknięcie spowoduje wyswietlenie listy kart opublikowanych przez Urząd Gminy Reńska Wieś
 
Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Reńska Wieś na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”- pobierz plik (doc*) (pdf*)