WÓJT GMINY REŃSKA WIEŚ

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu zadań publicznych w roku 2014.

I. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku  wiejskim zawłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. W budżecie gminy Reńska Wieś na realizację wskazanego zadania planuje się przeznaczyć  w 2014 roku kwotę 79.000 zł.( na II półrocze) na cały rok 150.000,- zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w czasie przeznaczonym na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 2. Wysokość dotacji w 2013 roku wynosiła 150.000 zł.

 III. Termin i warunki realizacji zadania:

        1.Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie  Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (tj Dz.U. z 2010r. Nr 234 , poz.1536, z późniejszymi zmianami).

       2. Zadanie winno być wykonane w terminie od 01 lipca 2014 do 31 grudnia 2014r.

       3. Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Reńska Wieś

 IV. Warunki przyznawania dotacji:

      Wójt Gminy Reńska Wieś może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się , że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczna i finansową.

 V. Podmiot składający ofertę:

     1. Posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania

    2. Posiada doświadczenie w realizacji określonego zadania

    3. Posiada wkład własny finansowy

 VI. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od

dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

             Do ofert należy dołączyć:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym ( z ostatnich 3 miesięcy)

2. Sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu (bilans, rachunek wyników za rok 2013) oraz sprawozdanie merytoryczne  za I półrocze 2014r.

3. Aktualny statut oraz potwierdzony skład Zarządu LKS/LZS przez organ rejestrowy (KRS lub Starostwo Powiatowe Kędzierzyn – Koźle).

 VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert

2. Oferty realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku „w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania” (Dz. U. Nr 264. poz. 2207), oferta musi być podpisana i opieczętowana przez osoby upoważnione przez oferenta

3. Komisja powołana przez Wójta Gminy dokona analizy złożonych ofert i przedstawi Wójtowi Gminy do zatwierdzenia swoja propozycję

4. Akceptacja oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji.

 VIII. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Wartość merytoryczna oferty.

2. Koszt realizacji zadania.

3. Ocena realizacji wcześniejszych projektów.

4. Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego.

5. Zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę.

6. Dotychczasowa współpraca z samorządem.

7. Rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania dotychczasowych zadań finansowanych z budżetu gminy.

8. Posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji, jeżeli są wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami i zasobami dotyczącymi rodzaju działalności  lub proponowanego zadania publicznego.

9. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, sporządzone na niewłaściwym wzorze oferty, a także oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

 IX. Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Wójtem Gminy a wyłonionym w konkursie podmiotem.

2. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

3. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Reńska Wieś jest zobowiązany do:

   - poddania się okresowej kontroli i ocenie realizacji zadania

   - wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy

 - dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o których mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu zadań publicznych w roku 2014.- pobierz plik (*pdf)

Zarządzenie Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu zadań publicznych w roku 2014.- pobierz plik (*pdf)