Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś

Treść ogłoszenia - pobierz plik *pdf

Treść klauzula RODO - pobierz plik *doc

Rysunek zmiany studium-kierunki zagospodarowania przestrzennego - pobierz plik *pdf

Rysunek zmiany studium-uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - pobierz plik *pdf

Treść zmiany studium-kierunki zagospodarowania przestrzennego - pobierz plik *pdf

Treść zmiany studium-uwarunkowania rozwoju - pobierz plik *pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko  - prognoza, oświadczenie, rysunek