Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 04.04.2023 r. (dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 486/4 w obrębie Długomiłowice w gminie Reńska Wieś” - planowanego do realizacji na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 486/4 obręb Długomiłowice, gm. Reńska Wieś.

pobierz ogłoszenie – plik *.pdf

pobierz decyzję Wójta Gminy Reńska Wieś 04.04.2023 r., znak: OŚ.6220.2.6.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia – plik *.pdf

Treść powyższej decyzji – w myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) – została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Reńska Wieś na okres 14 dni.