Szanowni mieszkańcy Gminy Reńska Wieś

Informujemy, że od dnia 13 listopada odpady komunalne odbierane będą przez firmę ENERIS Surowce S.A. Pojemniki stojące na nieruchomościach, a będące własnością firmy Remondis Gliwice będą zabierane od 6 listopada 2015 roku.

W dniu dzisiejszym (tj. 23.10.2015r) pomyłkowo firma Remondis Gliwice rozpoczęła akcję zbierania pojemników. Akcja została wstrzymana a wszyscy mieszkańcy, którym zabrano pojemniki zostaną zaopatrzeni w worki do gromadzenia w nich odpadów do czasu podstawienia pojemników przez nową firmę.

Firma ENERIS Surowce S.A. rozpocznie rozstawianie pojemników w sektorze Reńska Wieś od dnia 29 października 2015 roku. O szczegółowym harmonogramie rozstawiania pojemników Związek poinformuje Państwa w odrębnym komunikacie.

Za powstałe utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

Związek Międzygminny "Czysty Region"

Wójt Gminy Reńska Wieś zaprasza do konsultacji projektu wieloletniego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) w terminie 14 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, w Biuletynie lnformacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, informacji o konsultacjach oraz projektu wieloletniego programu współpracy na lata 2016-2018, tj. w dniach od 22 października do 4 listopada 2015r.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze. zm.) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 -2018- pobierz plik (*pdf)

Projekt wieloletniego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016- 2018- pobierz plik (*pdf)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2018- pobierz plik (*pdf)

Formularz konsultacyjny- pobierz plik (*pdf)