Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na ogłoszony otwarty konkurs ofert przez Wójta Gminy Reńska Wieś w dniu 02.10.2014r. na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 ,którego realizacja odbywa się na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U z 2013r. poz.1457),uchwał NR XLV/300/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 września 2014r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania,
Nr XLV/301/2014 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat w ramach zawartego Porozumienia nr 543/P/PO/2014 z dnia 15 września 2014r. pomiędzy Gminą Reńska Wieś ,a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia” ,wpłynęła jedna oferta złożona przez :
1.Panią Danutę Królewicz
Oferta obejmowała realizację zadania w okresie trwania projektu „Powrót do zatrudnienia” na terenie Gminy Reńska Wieś i na rzecz dzieci będących jej mieszkańcami .W ocenie Komisji Konkursowej Pani Danuta Królewicz posiada możliwości prawne ,organizacyjne jak i merytoryczne do powierzenia przez Gminę realizacji zadania objętego konkursem .
Oferta spełnia warunki konkursu i gwarantuje wysoką jakość wykonania zadania.
Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna zostanie zawarta z opiekunem dziennym wyłącznie w przypadku przystąpienia do umowy osoby zainteresowanej powierzeniem dziecka opiekunowi.
Wynagrodzenie dziennego opiekuna będzie wypłacane na podstawie zawartej umowy, z uwzględnieniem Uchwały Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania i wynosi w okresie trwania projektu „Powrót do zatrudnienia” 10,80 zł za jedną godzinę świadczonej opieki .
Ogłoszenie o wyborze oferenta zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reńska Wieś , stronie internetowej Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT GMINY REŃSKA WIEŚ
ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Reńska Wieś

 

I.Podstawa prawna

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1.ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz .U. z 2013r., poz.1457)
2.ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz .U. z 2010r.
Nr 234,poz.1536 z późn.zm.)
3.uchwały NR XLV/300/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 września 2014r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
4.uchwały NR XLV/3013/13 z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka
u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat
5.porozumienia nr 543/P/PO/2014 w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego
w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia” zawartego pomiędzy WUP Opole a Gminą Reńska Wieś
z dnia 15 września 2014r.

II. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Gmina Reńska Wieś ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania:

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków

 

1.

Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 przez dziennych opiekunów na terenie gminy Reńska Wieś w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia”

 

- 2014r. –9.500,00 zł

 

- 2015r. – 45.000,00 zł

 

Realizacja zadania odbywa się na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3
(Dz .U. z 2013r.,poz1457)

III. Miejsce realizacji zadania

Gmina Reńska Wieś

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1.Realizacja zadania powinna nastąpić od 1 listopada 2014r. do 30 czerwca 2015r. na podstawie umowy
o świadczenie usług opiekuńczych przez dziennego opiekuna ,do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia
2.Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz .U. z 2013r. poz.1457)

3.Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla wieku
4. Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi nad którymi sprawuje opiekę współpracuje z rodzicami tych dzieci w szczególności przez:
1) korzystanie z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć
2) prowadzenie konsultacji i udzielenie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi
5.Opieka sprawowana będzie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku maksymalnie 9 godzin dziennie,
w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców/opiekunów prawnych (tj. uczestników projektu)
6.W sytuacji pozostawania pod opieką dziennego opiekuna innych dzieci niż powierzone w ramach umowy
o świadczenie usług opiekuńczych przez dziennego opiekuna (w tym własnych dzieci dziennego opiekuna),łączna liczba dzieci pozostających pod opieką dziennego opiekuna nie może przekroczyć maksymalnej liczby dzieci określonej ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3
(Dz .U. z 2013r. poz.1457).
7.Zadanie nie obejmuje finansowania lub współfinansowania usługi wyżywienia dla dzieci.
8.Dzienny opiekun może korzystać z pomocy wolontariusza.
9.Dzienny opiekun, realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.
10.Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Umowę ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie zawiera Wójt Gminy Reńska Wieś
11.W ramach konkursu planuje się finansowanie dziennego opiekuna zgodnie z zawartym porozumieniem
nr 543/P/PO/2014w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia” zawartego pomiędzy WUP Opole a Gminą Reńska Wieś z dnia 15 września 2014r.:10,80 zł brutto za godzinę świadczonej opieki nie więcej niż 9 godzin dziennie ,na podstawie zweryfikowanej listy obecności dziecka podpisanej przez rodziców. Wysokość wynagrodzenia za godzinę nie jest zależna od liczby dzieci nad którymi jest sprawowana opieka.
12.Podstawową wyprawkę dla dziecka, w tym środki higieniczne oraz posiłki zapewniają rodzice .Opiekun zapewnia należyte warunki spożycia posiłków przez dziecko ,jak również materiały i środki niezbędne do wykonania usługi opiekuńczej.
13.Wójt Gminy prowadzi wykaz dziennych opiekunów, w którym zamieszczane jest imię i nazwisko dziennego opiekuna. Wykaz ten jest jawny i publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.
14.W przypadku przerw w sprawowaniu opieki nad dzieckiem z powodów leżących po stronie dziennego opiekuna ,wynagrodzenie ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu, w którym opieka była sprawowana. Wójt Gminy Reńska Wieś nie zapewnia zastępstwa w opiece nad dzieckiem z powodu choroby dziennego opiekuna.

V. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do :
1.Korekty ogłoszenia
2.Zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania

VI. Wymagania dotyczące kandydatów i kryteria stosowane przy wyborze ofert
Do składania ofert zaprasza się osoby fizyczne, które:
1.dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2.posiadają tytuł prawny do lokalu ,w którym będzie sprawowana opieka;
3.nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona;
4.wypełniają obowiązek alimentacyjny ,gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
5.nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
6.posiadają warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi;
a) lokal posiada osobną kuchnię i łazienkę
b) lokal wyposażony jest w gaśnicę
c) lokal posiada sprawną instalację grzewczą i gazową
d) jest odpowiednia przestrzeń do zabawy ,wypoczynku dla dzieci oraz miejsce na sprzęt (łóżeczko, regał
na zabawki, przewijak)
e) w lokalu nie znajdują się zwierzęta ,które mogłyby potencjalnie stworzyć zagrożenie dla dzieci poprzez pogryzienie, podrapanie, alergię itp.
6.odbyły:
a)160- godzinne szkolenie, o którym mowa w art.39 ust.1 pkt 6 lit .a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3,albo
b) 40 –godzinne szkolenie uzupełniające, o którym mowa w art.39 ust.1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy ,jeżeli posiadaj
ą kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego ,nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego ,albo
c) pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun
7.posiadają zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do pracy w charakterze dziennego opiekuna, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do złożenia oferty
8.posiadają aktualną Książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych ,ważną przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia złożenia oferty
9.zadeklarują gotowość świadczenia opieki w wymiarze 9 godzin dziennie ,w dni powszednie od poniedziałku do piątku ,z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy
10.W celu weryfikacji spełnienia warunków u kandydata na dziennego opiekuna może być przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi
11.Ocena spełnienia warunków lokalowych u kandydata na dziennego opiekuna może być także dokonana przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Reńska Wieś.
12.Ocena możliwości realizacji zadania publicznego:
1.zasoby lokalowe i sprzętowe oferenta
2.kwalifikacje oferenta
3.doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu ,w tym rekomendacje, referencje i opinie o oferencie

VII. Wymagane dokumenty
1.Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez kandydata na dziennego opiekuna (załącznik nr 2 do zarządzenia wójta)
2.Kserokopia dowodu osobistego
3.Kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna zgodnie z art.39 ust.1 pkt.6 ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3
4.Dokument lub kserokopia dokumentu ,poświadczający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka na dzień składani oferty
5.Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do pracy w charakterze dziennego opiekuna ,wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do złożenia oferty
6.Oświadczenie:
a) o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę nad dziećmi-dotyczy lokalu, w którym będzie sprawowana opieka – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty
b) w którym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, że władza rodzicielska nie została mu odebrana, nie została mu zawieszona ani ograniczona- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty
c) o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego ,w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty
d) na podstawie którego dzienny opiekun stwierdza, że rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty

e) że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz .U z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.) w celach przeprowadzania konkursu na dziennego opiekuna - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do formularza oferty
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do formularza oferty
7.Kserokopia książeczki sanitarno-epidemiologicznej ważnej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia złożenia oferty
8.Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
9.Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje, referencje i opinie o referencie.

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników spowoduje odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.

VIII. Termin składania ofert

1.Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi ,
ul. Pawłowicka 1 w terminie do dnia 23 października 2014r. do godz.15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Reńska Wieś
oraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu oferenta.
2.Ogłoszenie o konkursie ofert w sprawie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3 zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Reńska Wieś, w Biuletynie Informacji Publicznej ,na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reńska Wieś
3.Wzór oferty realizacji zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011r. Nr 6 ,poz.25)
4.Oferta,która wpłynie po w/w terminie nie będzie objęta procedurą konkursową, zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

IX. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

1.Oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Reńska Wieś.
2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
3.Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa w oparciu o następujące kryteria(punktacja w skali 0-5 pkt.):
a) kompletność oferty i załączników
b) realność wykonania zadania przez kandydata
c) udokumentowanie wymagań określonych w ogłoszeniu konkursu
d)posiadanie lokalu spełniającego warunki do realizacji zadania
4.Oferty nie spełniające kryteriów nie będą rozpatrywane.
5.Decyzję o wyborze oferentów podejmuje Wójt Gminy Reńska Wieś.
6.Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.
7.Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Reńskiej Wsi, Biuletynie Informacji Publicznej ,na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi

Złożenie oferty i wybór kandydata nie jest równoznaczny z zapewnieniem zawarcia umowy o świadczenie usług opiekuńczych dziennego opiekuna.

8.Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna zostanie zawarta z opiekunem dziennym wyłącznie
w przypadku przystąpienia do umowy osoby zainteresowanej powierzeniem dziecka opiekunowi .Możliwe jest zawarcie umowy z jednym oferentem albo więcej niż jednym oferentem ,albo nie zawarcie umowy z żadnym oferentem
9. Formularz oferty oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy   w Reńskiej Wsi
X. Informacje dodatkowe

1.Dodatkowych informacji udziela Joanna Jaroszewska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Reńskiej Wsi ,tel.774820101.
2.Konkurs ofert na dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Reńska Wieś, ogłaszany jest po raz pierwszy.

Pobierz formularz oferty (*doc) (*pdf)

Pobierz załącznik nr 1 do formularza oferty (doc*) (pdf*)

Pobierz załącznik nr 2 do formularza oferty (doc*) (pdf*)

Pobierz załącznik nr 3 do formularza oferty (doc*) (pdf*)

Pobierz załącznik nr 4 do formularza oferty (doc*) (pdf*)

Pobierz załącznik nr 5 do formularza oferty (doc*) (pdf*)

Pobierz załącznik nr 6 do formularza oferty (doc*) (pdf*)