Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło dla gminy Reńska Wieś na kadencję 2016- 2019 do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie- Koźlu- 3 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy- 0 ławników.

Zgodnie z 158. § 1. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych. (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 133) ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 65 lat.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób ubezpieczonych.

Art. 159. § 1 ustawy stanowi, że ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Wyboru ławników do Sądu Okręgowy w Opolu dokona Rady Gmin Reńska Wieś w głosowaniu tajnym.

Zgłoszenia do 30 czerwca br. można skłądaćw Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś. Informacje można uzyskać pod nr telegonu 774820123 wew. 19. Zgłoszenia dokonuje się

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek załączyć:

  1. informację z  Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
  5.  2 zdjęcia  zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika- pobierz plik (*doc)

Lista osób zgłaszających ławnika- pobierz plik (*doc)

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie- pobierz plik (*doc)

Wzór oświadczeń- pobierz plik (*doc)

Szanowni Państwo,

przedstawiamy projekt Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  Projektem planu objęte są gminy: Bierawa, Cisek,  Jemielnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Zawadzkie oraz Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski i Powiat Strzelecki.

ZPGN – to dokument o znaczeniu strategicznym, którego realizacja przyczyni się m.in. do: ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących zarówno ze wszystkich instalacji jak i transportu, zwiększenia efektywności wykorzystania/wytwarzania energii jak również wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie, poprawy ładu przestrzennego,  
a także rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

ZPGN – to również szansa na pozyskanie w najbliższych latach  środków unijnych  na realizację zadań inwestycyjnych przez  podmioty publiczne i prywatne, które zgłosiły chęć uczestniczenia w tym Planie i przedstawiły propozycje swoich działań. 

Jeżeli więc zgłosiliście już Państwo propozycje  planowanych inwestycji – sprawdźcie  czy zostały zawarte w projekcie dokumentu. Jeżeli chcecie przystąpić do Planu –  czekamy na Państwa formularze zgłoszeń  tylko do 15  czerwca.

Wszystkie uwagi do  Projektu Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej prosimy wysyłać bezpośrednio na adres wykonawcy tj.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O szczegóły możecie Państwo  pytać również  lokalnych koordynatorów projektu, pod numerami telefonów:

Bierawa

Katarzyna Kostka

487 21 63

Zawadzkie

Marek Matuszczak

462 31 11

Cisek

Beata Staiszczyk

487 11 72

Powiat Strzelecki

Marcin Hurek

440 17 90

Reńska Wieś

Grzegorz Wojtaszek

482 01 07

Katarzyna Łapczuk

440 17 85

Pawłowiczki

Joanna Maciąg

403 64 73

Powiat  Kędzierzyńsko-Kozielski

Aleksandra Prochera

405 27 49

Polska Cerekiew

Ireneusz Smal

480 14 71

Kędzierzyn-Koźle

Beata Pierzchlewicz

40 50 362

Ujazd

Iwona Warzecha

404 87 54

Dariusz Kantor

40 50 370

Jemielnica

Radosław Wojciechowski

462 35 09

Beata Sęk

40 50 363

PROJEKT ZPGN: I część pobierz plik (*zip), II część pobierz plik (*zip), III część pobierz plik (*zip)

I część dokumentu- pobierz plik (*pdf)

II część dokumentu- pobierz plik (*pdf)

III część dokumentu- pobierz plik (*pdf)

IV część dokumentu- pobierz plik (*pdf)

Ankieta - budynki, instalacje

Ankieta - flota pojazdów