Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Czysty Region nr XXX/27/13 z dnia 12.03.2013 r. informuję że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości wraz z załącznikami (kopia obecnie obowiązującej umowy na odbiór odpadów, bądź oświadczenie o braku egzemplarza umowy wraz z ostatnim dowodem wpłaty za odbiór odpadów) będą przyjmowane we wszystkich sołectwach na terenie gminy  Reńska Wieś wg n/w harmonogramu.
15.04.2013 r. – Pociękarb-Bytków (godz. 10:00- 12:00)
(Miejsce spotkania – Klub-sala wiejska w Pociękarbiu)
16.04.2013 r. – Gierałtowice (godz. 10:00- 12:00)
(Miejsce spotkania – Sala OSP)
16.04.2013 r. – Naczysławki (godz. 12:05- 13:00)
(Miejsce spotkania – Klub-świetlica wiejska)
17.04.2013 r. – Większyce-Radziejów (godz. 10:00- 13:00)
(Miejsce spotkania – świetlica TSKN w Większycach, ul. Kozielska 5)
18.04.2013 r. – Łężce (godz. 10:00- 12:00)
(Miejsce spotkania – Sala OSP)
18.04.2013 r. – Pokrzywnica (godz. 12:15-14:00)
(Miejsce spotkania – Sala OSP)
19.04.2013 r. – Kamionka (godz. 10:00- 11:00)
(Miejsce spotkania – sala OSP)
19.04.2013 r. – Mechnica  (godz. 11:10- 13:00)
(Miejsce spotkania – Sala OSP)
23.04.2013 r. – Długomiłowice-Dębowa (godz. 10:00- 13:00)(Miejsce spotkania – Sala OSP w Długomiłowicach)
24.04.2013 r. – Reńska Wieś (godz. 10:00- 14:00)
(Miejsce spotkania - Urząd Gminy pokój nr 4)
25.04.2013 r. – Poborszów (godz. 10:00- 12:00)
(Miejsce spotkania – Sala OSP)
25.04.2013 r. – Komorno (godz. 12:15- 13:15)
(Miejsce spotkania - Zespół Szkół Komorno-klasa Nowa Mechanizacja-warszaty)

Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski

 

Pouczenie:

Art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 15 maja 2013r. Deklaracje można pobrać:

• ze strony internetowej Związku (www.czystyregion.pl),

• w siedzibie Związku przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie- Koźlu,

• we wszystkich urzędach miast i gmin należących do Związku,

• w wybranych punktach w gminach członkowskich Związku.

Wychodząc naprzeciw gospodarstwom wieloosobowym Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę określającą nowe miesięczne stawki opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości, na których będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. W nowym systemie opłata za pierwsze 4 osoby zamieszkałe w gospodarstwie domowym będzie wynosiła 12,50 zł od osoby miesięcznie. Opłata za piątą osobę w gospodarstwie domowym będzie wynosiła 7 zł miesięcznie, a za każdą następną 1 zł miesięcznie.

W przypadku nieruchomości, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka opadów komunalnych opłata miesięczna od osoby będzie wynosiła 20 zł i nie będzie gradacji wysokości opłaty w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

Jednocześnie przypominamy właścicielom domków jednorodzinnych, zarządcom wspólnot i spółdzielni oraz firmom  i instytucjom o konieczności wypowiedzenia dotychczas zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru i rozliczania odpadów komunalnych. Odpady te będą odbierane przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, na podstawie umowy pomiędzy przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, a Związkiem Międzygminnym „Czysty Region”. W nowym systemie opłata za gospodarowanie odpadami nie będzie kierowana bezpośrednio do firmy odbierającej odpady, lecz do Związku Międzygminnego „Czysty Region” na indywidualne konto przyporządkowane do każdej nieruchomości objętej systemem odbioru odpadów.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- pobierz plik (*pdf)

Oświadczenie do deklaracji - nieruchomość mieszana - pobierz plik (*pdf)

Oświadczenie do deklaracji o braku kopii umowy na wywóz odpadów- pobierz plik (*pdf)

Oświadczenie do deklaracji o zmniejszenie minimalnej objętości- pobiez plik (*pdf)

Zasady odbioru odpadów od 1 lipca 2013 r.- pobierz plik

Uchwała nr XXVI\165\12 Z DNIA 12 grudnia 2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska Wieś- pobierz plik (*pdf)

Zmiana uchwały XXVIII\176/13 z dnia 23 stycznia 2013 r w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVI/165/12 z dnia 12 grudnia 2012 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska Wieś - pobierz plik(*pdf)