Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład KSSOF tj. Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Reńska Wieś, Gminą Cisek, Gminą Bierawa, Gminą Pawłowiczki, Gmina Polska Cerekiew, Gminą Ujazd, Gminą Leśnica, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Zawadzkie, Gminą Jemielnica i Gminą Kolonowskie oraz Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim i Powiatem Strzeleckim zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1. ogłoszenie o konsultacjach -  pobierz plik *.pdf

2. klauzula informacyjna RODO - pobierz plik *.pdf

3. formularz konsultacji - pobierz plik *.pdf

4. OOŚ IIT KSSOF - pobierz plik *.pdf

5. STRATEGIA IIT KSSOF - pobierz plik *.pdf

6. Załącznik Uwarunkowania Transportowe i Komunikacyjne KSSOF - pobierz plik *.pdf

7. Zarządzenie nr 1 - pobierz plik *.pdf

8. Podsumowanie procedury OOS do Strategii IIT Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - pobierz plik *.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 10.11.2023 r. (dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi transportu rolnego Długomiłowice-Dębowa” planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 482 i 299 obręb Dębowa oraz 615 i 620 obręb Długomiłowice, gm. Reńska Wieś.

pobierz ogłoszenie – plik *.pdf

pobierz decyzję Wójta Gminy Reńska Wieś 10.11.2023 r., znak: OŚ.6220.12.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia – plik *.pdf

Treść powyższej decyzji – w myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) – została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Reńska Wieś na okres 14 dni.