Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla terenu położonego w obrębie Łężce przy drodze krajowej nr 38 wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko na podstawie art. 17 pkt 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) w związku z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Prognoza oddziaływania na środowisko - prognoza, oświadczenie, rysunek

Rysunek MPZP (projekt) - pobierz plik *pdf

Projekt uchwały - pobierz plik *pdf

Uzasadnienie - pobierz plik *pdf

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 o godzinie 15:30

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne TUTAJ