UCHWAŁA NR XXVII/209/2020
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.198
Ogłoszony: 21.01.2021

Głosowano w sprawie:
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2021,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (13)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Waldemar Krybus
BRAK GŁOSU (1)
Szymon Kaboth


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2020 rok (pobierz cz.1, cz.2, cz.3 cz.4)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020r. (pobierz)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 (pobierz)

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
wg stanu na koniec III kwartału 2020r. (pobierz)