Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2019r. (pobierz)

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za I półrocze 2019 rok

Zarządzenie nr 86/19 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Reńskiej Wsi informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Reńska WIeś za I półrocze 2019 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (pobierz)

Informacja z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za I półrocze (pobierz)

Załacznik 1 - Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś w I półroczu 2019 roku (pobierz)

Załacznik 2 - Wykaz zrealizowanych wydatków w Gminie Reńska Wieś w I półroczu 2019 roku (pobierz)

Załacznik 3 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2019 roku + Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2019 roku (pobierz)

Załacznik 4 - Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku (pobierz)

Załącznik 5 - Wykaz zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku (pobierz)

Załącznik 6 - Dochody i wydatki  związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku (pobierz)

Załącznik 7 - Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku (pobierz)

Załącznik 8 - Wykaz zrealizowanych wydatków z funduszu sołeckiego w Gminie Reńska Wieś wI półroczu 2019 roku (pobierz)

Załacznik 9 - Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś za I półrocze 2019 rok (pobierz)

Załacznik 10 - Informcaja o zaległościach i umorzeniach (pobierz)

Informacja o WPF (pobierz)

Informacja Biblioteka Publiczna (pobierz)

Informacja Gminny Ośrodek Kultury (pobierz)

 

 

 

 

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019r. (pobierz)

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
wg stanu na koniec II kwartału 2019r. (pobierz)

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
wg stanu na koniec I kwartału 2019r. (pobierz)