Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
wg stanu na koniec III kwartału 2020r. (pobierz)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020r. (pobierz)

ZARZĄDZENIE nr 92/2020 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Reńskiej Wsi informacji o przebiegu wykonania planu finansowego budżetu Gminy Reńska Wieś za I półrocze 2020 roku (pobierz)

Informacja  z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za I półrocze 2020 roku (pobierz)

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś w I półroczu 2020 roku (pobierz)
Załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych wydatków w Gminie Reńska Wieś w I półroczu 2020 roku,(pobierz)
Załącznik nr 3 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2020 roku,Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii I półroczu 2020 roku,(pobierz)
Załącznik nr 4 - Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami I półroczu 2020 roku,(pobierz)
Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku,(pobierz)
Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku (pobierz)
Załącznik nr 7 - Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku, (pobierz)
Załącznik nr 8 - Wykaz zrealizowanych wydatków z funduszu sołeckiego w Gminie Reńska Wieś w I półroczu 2020 roku,(pobierz)
Załącznik nr 9 - Wykaz zrealizowanych inwestycji w I półroczu 2020 roku,(pobierz)
Załącznik nr 10 - Informacja o zaległościach i umorzeniach za I półrocze 2020 roku,(pobierz)
Załącznik nr 11 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku,(pobierz)
Załącznik nr 12 - Stopień realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30.06.2020 r.,(pobierz)
Załącznik nr 13 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi za I półrocze 2020 roku,(pobierz)
Załącznik nr 14 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi za I półrocze 2020 roku.(pobierz)

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
wg stanu na koniec II kwartału 2020r (pobierz)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020r. (pobierz)