UCHWAŁA NR XIV/117/2019
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2020 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2020,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13) Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Waldemar Krybus
NIEOBECNI (1) Szymon Kaboth

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2019 rok (pobierz)

Stopien realizacji zadan wieloletniego planu finansowego (pobierz)

Załącznik nr 1 do sprawozdania - dochody (pobierz)

Załącznik nr 2 do sprawozdania - wydatki (pobierz)

Załącznik nr 3 do sprawozdania - problematyka alkoholowa (pobierz)

Załącznik nr 4 i 5 do sprawozdania - zadania zlecone (pobierz)

Załącznik nr 6 do sprawozdania - porozumienia JST (pobierz)

Załącznik nr 7 do sprawozdania - dotacje (pobierz)

Załącznik nr 8 do sprawozdania - Fundusz Sołecki  (pobierz)

Załącznik nr 9 do sprawozdania - wykaz inwestycji (pobierz)

Załącznik nr 10 do sprawozdania - zaleglości (pobierz)

Sprawozdania - Instytucje Kultury (pobierz)

Informacja o mieniu gminy (pobierz)

 

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (pobierz)

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r. (pobierz)

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2019r. (pobierz)