Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r.(pobierz)

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r. (pobierz)

Zarządzenie 30/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2019r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Reńskiej Wsi sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2018 rok (pobierz)

część 1 sprawozdania 

część 2 sprawozdania 

część 3 sprawozdania 

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (pobierz)