Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś w roku 2021” jest dotowane na podstawie umowy Nr 424/2021/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 31 sierpnia 2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajdujących na terenie gminy Reńska Wieś. Dofinansowanie netto ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 8 149,40 zł (35,00 %), Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 9 471,00  (40,68 %) natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 5 663,60 zł (24,32 %).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2021, w ramach którego Gmina Reńska Wieś ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym, Gmina Reńska Wieś planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś” w imieniu wszystkich zainteresowanych, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Reńska Wieś.

Wydatki związane zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym, ogłaszamy nabór wniosków o wykonanie usługi na przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku w Gminie Reńska Wieś.  

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych można składać w terminie od 31.05.2021 r. do 18.06.2021 r. w Urzędzie Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś.

Szczegóły dotyczące skłądania wniosków tutaj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2020, w ramach którego Gmina Reńska Wieś ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.
W związku z tym, Gmina Reńska Wieś planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś” w imieniu wszystkich zainteresowanych, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Reńska Wieś. Wydatki związane zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym, ogłaszamy nabór wniosków o wykonanie usługi na przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest – w 2020 roku w Gminie Reńska Wieś. Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych można składać w terminie od 04.03.2020 r. do 23.03.2020 r. w Urzędzie Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208  Reńska Wieś, na formularzu wniosku, który dołączono do Zawiadomienia.

wniosek wraz z załącznikami - pobierz plik *.doc

zawiadomienie Wójta - pobierz plik *.doc

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania
  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę – zgodnie z ustawą Prawo budowlane, dokument należy złożyć w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest, w przypadku braku ww dokumentu, oświadczenie, że dokument zostanie dostarczony w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
  3. kolorowe zdjęcia obiektów lub miejsc, z których usuwane będą wyroby zawierające azbest wraz z opisem zawierającym miejsce ich usytuowania (dopuszcza się zarówno wersję elektroniczną na elektronicznym nośniku danych, jak i wersję papierową)
  4. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o wykonanie usługi na przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest – w 2020 roku w Gminie Reńska Wieś wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne
z oryginałem. Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Złożone wnioski weryfikowane będą przez Komisję ds. oceny wniosków.  O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:

1. Stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia, 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) podczas inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Reńska Wieś

2. Data wpływu do Urzędu Gminy Reńska Wieś kompletnego wniosku

UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Reńska Wieś  o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
W przypadku, gdy wniosek Gminy Reńska Wieś nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu, zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi lub pod numerem tel. 77/4820123 lub 77/774053227.

 

Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś – w roku 2019” jest dotowane na podstawie umowy Nr 80/2019/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 04 października 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajdujących na terenie gminy Reńska Wieś. Dofinansowanie netto ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 11 275,49 zł (34,90 %), Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 11 275,49 (34,90 %) natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 9757,02 zł (30,20 %).