Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 05 stycznia 2024 r., znak: ŚR.6220.3.2023 – dot. postępowania (wszczętego na wniosek z dnia 23.03.2023 r. Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. z/s w Choruli, ul. Cementowa 1) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: <„Rozszerzenie obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe”> planowanego do realizacji na terenie działek w obrębie gminy Reńska Wieś i gminy Cisek (dot. informacji o zebraniu całego materiału przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia).

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2023 r. - zawiadomienie informujące, że wszczęte na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Januszkowice,
  2. szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb,

w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie opolskim, nie zostało załatwione w terminie określonym w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2023 r., znak: GM-DOK-3.7700.246.2021.KCP.

pobierz obwieszczenie - *.pdf