Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś

Treść ogłoszenia - pobierz plik *pdf

Treść klauzula RODO - pobierz plik *doc

Rysunek zmiany studium-kierunki zagospodarowania przestrzennego - pobierz plik *pdf

Rysunek zmiany studium-uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - pobierz plik *pdf

Treść zmiany studium-kierunki zagospodarowania przestrzennego - pobierz plik *pdf

Treść zmiany studium-uwarunkowania rozwoju - pobierz plik *pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko  - prognoza, oświadczenie, rysunek

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2022 r. informujące o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Michała Kubeckiego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Januszkowice oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące wykorzystywanie wód do celów żeglugi i zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migracje ryb, w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko kozielskim, w województwie opolskim.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf